StartKommunenSocialtjänstens ansvarHem för vård eller boende (HVB)

Hem för vård eller boende (HVB)

Enligt allmänna bestämmelser om vård utanför det egna hemmet är det socialnämndens ansvar att se till att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende.

Detta gäller även för ensamkommande barn och ungdomar.

Det är socialnämndens ansvar att det finns tillgång till familjehem och hem för vård eller boende samt att den som bor i ett sådant hem får en god vård och fostran. 

Nämnden ska även verka för att barnet får en lämplig utbildning. För de barn som vårdas i ett annat hem än det egna ska socialnämnden, minst en gång var sjätte månad, överväga om fortsatt vård.

Tillståndsplikt och anmälningsplikt

 • Ett bolag, en förening, samfällighet, stiftelse eller enskild individ måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att yrkesmässigt bedriva hem för vård eller boende.
 • Kommun och landsting, samt kommun som genom avtal har överlämnat till enskild att driva sådan verksamhet, behöver inget tillstånd från IVO. De anses vara väl förtrogna med de krav som ställs på en sådan verksamhet, både vad gäller insatser som lagstiftning .
 • De ska dock anmäla verksamheten till IVO innan den påbörjas.
 • IVO utövar tillsyn av verksamheten oavsett om den drivs direkt av kommun eller landsting eller av en enskild. Syftet med tillsynen är att upptäcka och påtala brister som kan påverka säkerheten för den enskilde, samt att kontrollera att verksamheterna uppfyller lagstadgade krav och upprätthåller en god kvalitet.
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan förelägga den som ansvarar för verksamheten att avhjälpa eventuella missförhållanden och, om föreläggandet inte följs, förbjuda fortsatt verksamhet.

Registerkontroll

 • Den 1 juli 2007 trädde lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn i kraft.
 • För den som erbjuds en tjänst eller liknande vid ett sådant hem skall en kontroll av om han eller hon förekommer i belastnings- eller misstankeregistren göras.
 • Lagens syfte är att öka skyddet för barn mot att utsättas för övergrepp, kränkningar eller annat särskilt skadligt inflytande från personer som finns i barnets närmaste omgivning.

Rätt till stöd och hjälp efter placering

 • Från och med 1 april 2008 finns ett tillägg i 5 kap. 1§ SoL om barns och ungas rätt till stöd och hjälp efter placering utanför hemmet.
 • Tillägget innebär att socialnämnden ska tillgodose behovet av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört.
 • Genom lagändringen har socialnämndens ansvar för detta tydliggjorts.
 • Bestämmelsen omfattar barn och unga som har varit placerade i familjehem eller i ett hem för vård eller boende, enligt SoL eller enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 • Förtydligandet omfattar alla barn och unga till och med 20 år, men även efter det att den unga fyllt 20 år finns en skyldighet att vid behov bistå med stöd och hjälp.

Mer information om HVB

Nationella HVB-registret (hem för vård eller boende) (Socialstyrelsens webbplats)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende (Socialstyrelsens webbplats)

SKL: Upphandling och uppföljning av HVB - för barn och unga (SKL)

Informationsmaterial om HVB (Socialstyrelsens webbplats)