StartKommunenGod man

God man för ensamkommande barn

Den 1 juli 2005 trädde lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn i kraft.

I och med detta har skyddet stärkts för ensamkommande barn och ungdomar så att god man, till skillnad mot tidigare, även träder i vårdnadshavarens ställe och inte enbart som förmyndare.

Det betyder att det är den gode mannen som beslutar om barnets boende och skolgång och inte enbart i ekonomiska frågor.

Lagen reglerar när en god man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, eller annan vuxen som trätt i vårdnadshavares ställe, eller för barn som har haft en vårdnadshavare i Sverige men där denne försvunnit, avlidit eller på annat sätt inte kan utöva förmynderskap eller vårdnad. 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte lagen om god man för ensamkommande barn.

I sådana fall ska socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad vårdnadshavare hos tingsrätten.

Detsamma gäller för barn som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Mer information om särskilt förordnad vårdnadshavare

Uppdraget

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

Att vara god man är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får PUT eller varaktigt har lämnat landet.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller HVB-boendet.

Däremot har den gode mannen ett avgörande inflytandet över var barnet ska bo.

Konkreta arbetsuppgifter för god man

 • ansöka om uppehållstillstånd
 • biträda vid utredning hos Migrationsverket
 • biträda vid förberedelser hos offentligt biträde
 • söka aktuella bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten
 • se till att barnet får komma på en hälsoundersökning
 • företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvård
 • se till att barnet får en fungerande skolgång
 • delta i utvecklingssamtal
 • besluta om skolresor
 • förvalta barnets tillgångar, även dagersättning och andra bidrag
 • kontrollera att ersättningar/bidrag kommer barnet till godo
 • efter PUT teckna hyreskontrakt
 • företräda barnet vid köp av varor och tjänster
 • besluta om barnets boende
 • ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten
 • medverka till kontakt med föräldrar och släktingar
 • företräda barnet om det utsätts för brott
 • företräda barnet om det begår brott
 • vara ett stöd för barnet.

Övriga skyldigheter för god man

 • meddela överförmyndaren om barnet flyttar och om uppehållstillstånd beviljats
 • redovisa uppdraget
 • anmäla om eget obestånd uppkommit eller annat förhållande som kan påverka förordnandet
 • anmäla om barnets föräldrar har kommit till Sverige.

Kontaktperson

Genom ett beslut om kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan barnet få hjälp med att ta del av olika aktiviteter.

Det är kontaktpersonen och inte den gode mannen som följer med barnet till läkare eller olika fritidsaktiviteter om inte personal på boendet gör det.

Den gode mannen är den som ska se till att allt fungerar för barnet, men i uppdraget ingår t.ex inte att följa med till skolan eller till olika aktiviteter.

SKL:s cirkulär om ersättningar till familjehem och kontaktpersoner

Vem kan bli god man?

God man ska uppfylla följande krav:

 • vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap. 12 och 13§§ föräldrabalken),
 • vara särskilt lämpad för arbete med barn i en utsatt situation,
 • ha kunskap om barns behov i olika åldrar och ha förståelse för deras situation,
 • ha goda kunskaper om det svenska samhället (skola, vård, myndigheters ansvar m.m.),
 • bör behärska god svenska,
 • vara opartisk i förhållande till myndigheter,
 • ha kunskap om utlänningsärenden och asylprocess.

 

God man och sekretess

Att någon förordnats som god man medför inte att han eller hon omfattas av någon tystnadsplikt.

Det ligger dock i uppdragets natur att den som är god man inte bör föra vidare något som barnet har berättat i förtroende eller föra vidare känslig information som kan skada barnet.

Avsaknaden av tystnadsplikt torde dock inte kunna åberopas som skäl för att förvägra den gode mannen att ta del av information om barnet eller att vara närvarande vid t.ex. förhör.

Viss information utgör närmast en förutsättning för att en god man ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Godmanskapet upphör om:

 • barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva föräldraskapet igen,
 • barnet varaktigt lämnat Sverige,
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts,
 • det är uppenbart att god man inte behövs.

Överförmyndaren beslutar om upphörandet. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år.

Barnbidrag

Barnbidraget är en socialförsäkringsförmån som tillkommer föräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare. Bidraget är inte barnets pengar utan ska vara ett bidrag till den/de som har den faktiska vården av barnet.

En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och har inte barnet i sin faktiska vård. Från den tid barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i Sverige fram till dess en särskild vårdnadshavare förordnas kan endast socialnämnden med stöd av 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken om det finns ”synnerliga skäl” begära att barnbidraget betalas ut till ”någon annan lämplig person” eller nämnden själv.

Någon enhetlig praxis från Försäkringskassan om tolkningen av denna tämligen nya bestämmelse finns ännu inte.


Mer information

Migrationsverkets information till gode män och överförmyndare

SKL:s cirkulär 09:67

Mer information om god mans uppdrag på Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares webbplats

Checklistor god man (avd. "Checklistor, handböcker)

Exempel på utbildning av god man (avd. "Så har andra gjort - God man,  Överförmyndarförvaltningen i Göteborg)

Oklart uppdrag - Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn (PDF, Rädda Barnens Webbplats)

Nyheter för överförmyndare (SKL:s webbplats)